ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
488
24 มิ.ย. 2563
42 ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
524
16 มิ.ย. 2563
43 ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
515
16 มิ.ย. 2563
44 ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
516
16 มิ.ย. 2563
45 ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมรับประเมินและรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
516
16 มิ.ย. 2563
46 ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
511
16 มิ.ย. 2563
47 ช่องทางสายตรงในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
518
16 มิ.ย. 2563
48 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซค์ของธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
15 มิ.ย. 2563
49 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
511
25 พ.ค. 2563
50 ประกาศจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
517
20 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28