ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศโครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
834
22 มี.ค. 2554
272 งบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
892
07 มี.ค. 2554
273 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สะเอะ สมัยสามัญ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
715
10 ก.พ. 2554
274 งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
847
08 ก.พ. 2554
275 ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
1062
26 ม.ค. 2554
276 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
894
17 ม.ค. 2554
277 การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
822
04 ม.ค. 2554
278 ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
814
04 ม.ค. 2554
279 ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
805
01 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28