ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
903
05 พ.ค. 2554
312 งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
956
11 เม.ย. 2554
313 ประกาศโครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
861
22 มี.ค. 2554
314 งบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
926
07 มี.ค. 2554
315 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สะเอะ สมัยสามัญ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
782
10 ก.พ. 2554
316 งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
878
08 ก.พ. 2554
317 ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
1094
26 ม.ค. 2554
318 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
960
17 ม.ค. 2554
319 การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
854
04 ม.ค. 2554
320 ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
843
04 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33