ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2ครั้งที่1/2556
605
30 พ.ค. 2556
282 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่1/2556
645
30 พ.ค. 2556
283 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2556
631
14 ก.พ. 2556
284 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2556
622
07 ก.พ. 2556
285 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
601
07 ก.พ. 2556
286 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
621
25 ธ.ค. 2555
287 ประกาศคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
845
26 พ.ย. 2555
288 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
872
22 ต.ค. 2555
289 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
838
22 ต.ค. 2555
290 การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
634
15 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33