ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
571
09 ม.ค. 2562
162 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
516
07 ม.ค. 2562
163 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
512
07 ม.ค. 2562
164 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
519
07 ม.ค. 2562
165 ประกาศ การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน บำรุงท้องที่ และป้าย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
549
02 ม.ค. 2562
166 การบริหารจัดการขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
606
01 ม.ค. 2562
167 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ตาม พรบ.จัดตั้ง อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
553
27 ธ.ค. 2561
168 ประกาศการออกบริการยื่นแบบประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
565
09 พ.ย. 2561
169 ประกาศสรุปผลการประชาพิจารณ์เพื่อฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
554
18 ต.ค. 2561
170 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
549
12 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33