ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2556
594
14 ก.พ. 2556
242 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2556
590
07 ก.พ. 2556
243 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
573
07 ก.พ. 2556
244 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
587
25 ธ.ค. 2555
245 ประกาศคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
813
26 พ.ย. 2555
246 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
840
22 ต.ค. 2555
247 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
804
22 ต.ค. 2555
248 การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
595
15 ต.ค. 2555
249 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2555-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
557
01 ต.ค. 2555
250 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1006
17 ม.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28