ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
554
07 ก.พ. 2560
242 ประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเสีนยภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) 2557-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
583
24 ธ.ค. 2559
243 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
578
24 ธ.ค. 2559
244 ประกาศ เผยแพร่รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
572
19 ธ.ค. 2559
245 ประกาศ เผยแพร่รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
559
18 ธ.ค. 2559
246 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
591
29 ก.ย. 2558
247 ประกาศการใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
622
23 ก.ย. 2558
248 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
623
25 มิ.ย. 2558
249 ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
630
05 ม.ค. 2558
250 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภมสมัยสามัญที่4ครั้งที่1/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
603
26 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33