ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ราคากลางงานก่อสร้างศาลากูโบร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
543
22 เม.ย. 2557
222 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
563
13 ก.พ. 2557
223 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1ปี2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
598
05 ก.พ. 2557
224 ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราโนหมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
540
03 ก.พ. 2557
225 ประกาศ มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะปฏิบัติราชการแทนนายก ดาวน์โหลดเอกสาร
520
06 ม.ค. 2557
226 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
528
03 ธ.ค. 2556
227 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่4ครั้งที่1/2556
599
08 พ.ย. 2556
228 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่4ครั้งที่1/2556
587
08 พ.ย. 2556
229 ประกาศรายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
564
29 ต.ค. 2556
230 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและชำระภาษีประจำ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
523
24 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28