ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
550
16 มิ.ย. 2563
92 ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมรับประเมินและรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
552
16 มิ.ย. 2563
93 ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
546
16 มิ.ย. 2563
94 ช่องทางสายตรงในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
562
16 มิ.ย. 2563
95 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซค์ของธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
15 มิ.ย. 2563
96 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
550
25 พ.ค. 2563
97 ประกาศจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
554
20 พ.ค. 2563
98 ประกาศช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
28 เม.ย. 2563
99 รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
550
28 เม.ย. 2563
100 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
534
27 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33