ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของอบต.สะเอะ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
04 มิ.ย. 2562
142 ประกาศเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
557
21 พ.ค. 2562
143 ประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนทั่วไป ตอบแบบประเมินคูณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดาวน์โหลดเอกสาร
578
10 พ.ค. 2562
144 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
592
10 พ.ค. 2562
145 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
540
19 เม.ย. 2562
146 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
535
19 เม.ย. 2562
147 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 ดาวน์โหลดเอกสาร
558
18 เม.ย. 2562
148 ประกาซเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
536
10 เม.ย. 2562
149 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
536
10 เม.ย. 2562
150 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
560
08 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33