รายงานทางการเงิน ประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ก.พ. 2565
2 รายงานงบการเงินและรายการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
29 ม.ค. 2564
3 รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาส งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
482
06 ม.ค. 2564
4 รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
15 ม.ค. 2563
5 ตารางรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
04 มิ.ย. 2562
6 รายงานการตรวจสอยรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
09 พ.ค. 2562
7 การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
06 ต.ค. 2561
8 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
05 ต.ค. 2561
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
477
03 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1