ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2565
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ
เรื่อง รับสมัครบุคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)
ประจำปีงบประมาณ 2565
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ
(4) เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ หรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
(6) ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียในทางศิลธรรมในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคม
2. สิทธิ์และประโยชน์ของผู้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
2.1 แต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมาย อปพร.
2.2 ใช้วิทยุสื่อสารของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
2.3 ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน้าที่อื่นตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ระยะเวลาและสถานที่การรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครฯ ขอและยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 4 – 20 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเอง และยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
4.1 ใบสมัคร
4.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาคุณวุฒิทางการศึกษา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
4.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
5. สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ โทร 073-238 226
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน