วิสัยทัศน์ของ อบต.สะเอะ
  “สะเอะน่าอยู่ ประชามีสุข”
 

พันธกิจกการพัฒนาท้องถิ่น

  1.การพัฒนาทางด้านการปฏิรูป การบริหารจัดการพัฒนาองค์กร
2.การพัฒนาทางด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.การพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิต
4.การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.การพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.การพัฒนาทางด้านการสาธารณสุข
7.การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
8.การพัฒนาทางด้านการสร้างความสมานฉันท์ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ที่จะเเปลงนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน อย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพท์ต่อการพัฒนาสู่ความเป็นสังคมที่ดี และมาตรฐานได้ กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะสามารถพัฒนาขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ตื่นตัวและมีพลังตลอดเวลา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำสังคมให้มีคุณธรรม ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดี ผู้คนมีความผาสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน บนพื้นฐานของความมีเอกลักษณ์ของคนท้องถิ่น