กองช่าง
นายลุกมัน สารีมา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างสำรวจ
ว่าที่ ร.ต.ฟารีหันทร์ ดะนอ
ผูู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวมิถิรา ดีสะเอะ
คนงาน