กองคลัง
นางสาววรรณา รอมะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอารีรัตน์ หะยีอาซิ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวชฎาวรรณ พงศกรธร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวธัณยมัยพร วสุนธรารักษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวภัทรียา สาแมปีแน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายซอบรี ดอเลาะบองอ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง
นางสาวนูรมาลย์ เจ๊ะนิ
คนงาน
นางสาวนูรไอนี เจ๊ะกาเดร์
คนงาน
นางสาวฟาตีหะห์ มาซอรี
คนงาน
นายนุรดิน กลูแป
คนงาน