คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
510
08 มี.ค. 2564
2 ขอขยายเวลาขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูปสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
494
31 ส.ค. 2563
3 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
21 ต.ค. 2562
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
486
21 ต.ค. 2562
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
483
21 ต.ค. 2562
6 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
485
21 ต.ค. 2562
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
486
21 ต.ค. 2562
8 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
484
21 ต.ค. 2562
9 การขอรับบำเหน็จตกทอด ดาวน์โหลดเอกสาร
487
21 ต.ค. 2562
10 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
485
21 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5